Seterra
GeoGuessr

जापान: प्रशासक प्रांत (प्रीफेक्चर) - Map Quiz Game

 • अकीता
 • आईची
 • आओमोरी
 • इबाराकी
 • इवाते
 • इशीकावा
 • एहीमे
 • ओइता
 • ओकायामा
 • ओकिनावा
 • ओसाका
 • कागावा
 • कागोशीमा
 • कानागावा
 • कुमामोतो
 • कोची
 • क्योटो
 • गीफू
 • गुन्मा
 • चिबा
 • टोक्यो
 • टोयामा
 • तोकूशीमा
 • तोचिगी
 • तोत्तोरी
 • नगानो
 • नागासाकी
 • नारा
 • नीगाता
 • फुकुइ
 • फुकुओका
 • फुकुशिमा
 • मियागी
 • मियाज़ाकी
 • मीए
 • यमाँनाशी
 • यामागाता
 • यामागूची
 • वाकायामा
 • शिजुओका
 • शिमाने
 • शीगा
 • साईतामा
 • सागा
 • हिरोशिमा
 • होक्काइदो
 • ह्योगो
Upgrade your account to access this feature
0/00%

The Prefectures of Japan (都道府県) consist of 47 prefectures. They form the first level of jurisdiction and administrative division of Japan. The prefectures are also often grouped into eight regions (Chihō).

Your high score (Pin)

Log in to save your results.

The game is available in the following 16 languages