ශ්‍රී ලංකාව: පළාත් - භූගෝලීය ක්‍රීඩා

ශ්‍රී ලංකාව: පළාත් - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

Flag
උතුරු, උතුරු මැද, ඌව, දකුණු, නැගෙනහිර, බටහිර, මධ්‍යම, වයඹ, සබරගමුව (9)  අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න

100 % Flag in out

ක්‍රීඩා මාදිලිය
    සමාලෝචනය  
Filter:  
 
Nickname Score Time
The game ශ්‍රී ලංකාව: පළාත් is available in the following 6 languages:
de en es it si zh

This game in Sinhala (සිංහල) was played 2 times yesterday.

යුරෝපය
උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව
දකුණු ඇමරිකාව
අප්‍රිකාව
ඕෂනියා
ලෝකය

ශ්‍රී ලංකාව: පළාත් - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා
මූලපද: භූගෝලය, ක්‍රීඩා, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක ක්‍රීඩා, හිස් සිතියම්, භූ ක්‍රීඩා, අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා, මතක තබාගැනීම, මතකය