Seterra

China: Cities - Map Quiz Game

  • Tianjin
  • Beijing
  • Xi'an
  • Shanghai
  • Wuhan
  • Hangzhou
  • Chongqing
  • Chengdu
  • Guangzhou
  • Nanjing
You need an account to play
0% | |

Your high score (Pin)

The game China: Cities is available in the following 9 languages:

Map Games