Seterra
GeoGuessr

지역별 70개 최대 국가 - Quiz z mapą

 • 나미비아
 • 나이지리아
 • 남수단
 • 남아프리카공화국
 • 노르웨이
 • 니제르
 • 독일
 • 러시아
 • 리비아
 • 마다가스카르
 • 말레이시아
 • 말리
 • 멕시코
 • 모로코
 • 모리타니아
 • 모잠비크
 • 몽골
 • 미국
 • 미얀마
 • 베네수엘라
 • 베트남
 • 보츠와나
 • 볼리비아
 • 브라질
 • 사우디 아라비아
 • 소말리아
 • 수단
 • 스웨덴
 • 스페인
 • 아르헨티나
 • 아프가니스탄
 • 알제리
 • 앙골라
 • 에티오피아
 • 예멘
 • 오만
 • 우즈베키스탄
 • 우크라이나
 • 이라크
 • 이란
 • 이집트
 • 인도
 • 인도네시아
 • 일본
 • 잠비아
 • 중국
 • 중앙 아프리카 공화국
 • 짐바브웨
 • 차드
 • 칠레
 • 카메룬
 • 카자흐스탄
 • 캐나다
 • 케냐
 • 코트디부아르
 • 콜롬비아
 • 콩고 공화국
 • 콩고 민주 공화국
 • 탄자니아
 • 태국
 • 터키
 • 투르크메니스탄
 • 파라과이
 • 파키스탄
 • 파푸아 뉴기니
 • 페루
 • 폴란드
 • 프랑스
 • 핀란드
 • 호주
Uaktualnij swoje konto, aby uzyskać dostęp do tej funkcji
0/00%

Most of the world’s largest countries by area are located in Africa. Algeria, the Democratic Republic of the Congo, Sudan, Libya, and Chad are all among the top 20 largest countries in the world. If we expand the selection to look at the 70 largest countries by area, 26 of them are located in Africa. Europé, by contrast, has no countries in the top 40 by area. France, the largest country on the continent, is the 41st largest in the world.

Twój wysoki wynik (Pinezka)

Zaloguj się, aby zapisać swoje wyniki.

Gra jest dostępna w następujących językach 29

Gry na mapach