භූගෝලීය ක්‍රීඩා

සෙටෙරා මාර්ගගත

යුරෝපය
උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව
දකුණු ඇමරිකාව
අප්‍රිකාව
ආසියාව
ඕෂනියා
ලෝකයIn Sinhala (සිංහල), 23 games were played yesterday.-
Plan International Corporate Partner 2021
As a Corporate Partner, Seterra Geography supports Plan International / Plan Sverige, advancing children�s rights in more than 70 countries.