අක්ෂාංශ සහ දේශාංශ - භූගෝලීය ක්‍රීඩා

අක්ෂාංශ සහ දේශාංශ - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

Flag
15 ° S 60 ° W., 30 ° N 60 ° W., 30 ° S 150 ° E., 45 ° N 120 ° W., 60 ° N 60 ° E., ආක්ටික් කවය, ඇන්ටාක්ටික් කවය, උත්තර ධ්‍රැවය, කර්කටක නිවර්තනය, දක්ෂිණ ධ්‍රැවය, මකර නිවර්තනය, සමකය (12)  අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න

100 % Flag in out

ක්‍රීඩා මාදිලිය
    සමාලෝචනය  
Filter:  
 
Nickname Score Time
The game අක්ෂාංශ සහ දේශාංශ is available in the following 8 languages:
cs en ja nl pl ru si uk

This game in Sinhala (සිංහල) was played 0 times yesterday.

යුරෝපය
උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව
දකුණු ඇමරිකාව
අප්‍රිකාව
ආසියාව
ඕෂනියා
ලෝකය

අක්ෂාංශ සහ දේශාංශ - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා
මූලපද: භූගෝලය, ක්‍රීඩා, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක ක්‍රීඩා, හිස් සිතියම්, භූ ක්‍රීඩා, අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා, මතක තබාගැනීම, මතකය