මධ්‍යම අප්‍රිකාව: රටවල් - භූගෝලීය ක්‍රීඩා

මධ්‍යම අප්‍රිකාව: රටවල් - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

Flag
ඇන්ගෝලා, කැමරූන්, කොංගෝ ජනරජය, කොංගෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජය, ගැබොන්, චැඩ්, මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජය, සමක ගිනියාව (8)  අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න

100 % Flag in out

ක්‍රීඩා මාදිලිය
    සමාලෝචනය  
Filter:  
 
Nickname Score Time
The game මධ්‍යම අප්‍රිකාව: රටවල් is available in the following 43 languages:
af am ar bg cs da de el en es et fa fi fr ga he hi hr hu id it ja ko lt lv nb nl pl pt ro ru si sk sl sm sq sr sv th tr uk uz zh

This game in Sinhala (සිංහල) was played 0 times yesterday.

යුරෝපය
උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව
දකුණු ඇමරිකාව
ආසියාව
ඕෂනියා
ලෝකය

මධ්‍යම අප්‍රිකාව: රටවල් - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා
මූලපද: භූගෝලය, ක්‍රීඩා, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක ක්‍රීඩා, හිස් සිතියම්, භූ ක්‍රීඩා, අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා, මතක තබාගැනීම, මතකය