ලෝකය: මහාද්වීප - භූගෝලීය ක්‍රීඩා

ලෝකය: මහාද්වීප - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

Flag
අප්‍රිකාව, ආසියාව, ඇන්ටාක්ටිකාව, උතුරු ඇමරිකාව, ඕස්ට්‍රේලියාව, දකුණු ඇමරිකාව, යුරෝපය (7)  අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න

100 % Flag in out

ක්‍රීඩා මාදිලිය
    සමාලෝචනය  
Filter:  
 
Nickname Score Time
The game ලෝකය: මහාද්වීප is available in the following 33 languages:
af am ar ca cs da de el en es fa fi fr he hi hu is ja ko lt lv nb nl pl ro ru si sk sl sv ta th uk

This game in Sinhala (සිංහල) was played 0 times yesterday.

ලෝකය

යුරෝපය
උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව
දකුණු ඇමරිකාව
අප්‍රිකාව
ආසියාව
ඕෂනියා

ලෝකය: මහාද්වීප - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා
මූලපද: භූගෝලය, ක්‍රීඩා, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක ක්‍රීඩා, හිස් සිතියම්, භූ ක්‍රීඩා, අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා, මතක තබාගැනීම, මතකය