ශ්‍රී ලංකාව: පළාත් ධජ: Seterra is a free map quiz game that will teach you countries, cities and other geographic locations all over the world

ශ්‍රී ලංකාව: පළාත් ධජ - කොඩි ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

උතුරු, උතුරු මැද, ඌව, දකුණු, නැගෙනහිර, බටහිර, මධ්‍යම, වයඹ, සබරගමුව. (9)   අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න
     

ක්‍රීඩා මාදිලිය
   
The game ශ්‍රී ලංකාව: පළාත් ධජ is available in the following 5 languages:
de en es it si

This game in Sinhala (සිංහල) was played 0 times yesterday.

යුරෝපය
උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව
දකුණු ඇමරිකාව
අප්‍රිකාව
ඕෂනියා
ලෝකය

ශ්‍රී ලංකාව: පළාත් ධජ - කොඩි ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා ---මූලපද: භූගෝලය, ක්‍රීඩා, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක ක්‍රීඩා, හිස් සිතියම්, භූ ක්‍රීඩා, අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා, මතක තබාගැනීම, මතකය