දකුණු ආසියාව: කොඩි: Seterra is a free map quiz game that will teach you countries, cities and other geographic locations all over the world

දකුණු ආසියාව: කොඩි - කොඩි ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

ඉන්දියාව, නේපාලය, පාකිස්තානය, බංග්ලාදේශය, භූතානය, මාලදිවයින, ශ්‍රී ලංකාව. (7)   අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න
     

ක්‍රීඩා මාදිලිය
   
The game දකුණු ආසියාව: කොඩි is available in the following 35 languages:

This game in Sinhala (සිංහල) was played 0 times yesterday.

යුරෝපය
උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව
දකුණු ඇමරිකාව
අප්‍රිකාව
ඕෂනියා
ලෝකය

දකුණු ආසියාව: කොඩි - කොඩි ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා ---මූලපද: භූගෝලය, ක්‍රීඩා, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක ක්‍රීඩා, හිස් සිතියම්, භූ ක්‍රීඩා, අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා, මතක තබාගැනීම, මතකය