කැරිබියන්: කොඩි: Seterra is a free map quiz game that will teach you countries, cities and other geographic locations all over the world

කැරිබියන්: කොඩි - කොඩි ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

ඇන්ටිගුවා සහ බාබුඩා, කියුබාව, ග්‍රෙනාඩා, ජැමෙයිකාව, ට්‍රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ, ඩොමිනිකා, ඩොමිනිකානු ජනරජය, බහමාස්, බාබඩෝස්, ශාන්ත කිට්ස් සහ නෙවිස්, ශාන්ත ලුසියා, ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස්, හයිටි. (13)   අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න
     

ක්‍රීඩා මාදිලිය
   
The game කැරිබියන්: කොඩි is available in the following 34 languages:
af ar bg ca cs da de en es et fi fr he hi hu it ja ko lt lv nb nl pl pt ro ru si sl sr sv th tr uk zh

This game in Sinhala (සිංහල) was played 0 times yesterday.

යුරෝපය
දකුණු ඇමරිකාව
අප්‍රිකාව
ආසියාව
ඕෂනියා
ලෝකය

කැරිබියන්: කොඩි - කොඩි ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා ---මූලපද: භූගෝලය, ක්‍රීඩා, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක ක්‍රීඩා, හිස් සිතියම්, භූ ක්‍රීඩා, අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා, මතක තබාගැනීම, මතකය